હાટઍટક એકાએક છાતીમા દુખાવો થાય અને તે હાથ તરફ અને જડબા શૂધ્ધી
પ્રવેશવાનો શરુ થાય તો હાટઍટકની શક્યતા છે. હાટઍટક વખતે મોટા ભાગના
લોકો એકલા જ હોય છે.  હ્દયના ધબકારા અિનયિમત થઈ જાય, તમર આવવાનાં
હોય એવુ લાગે, ગભરામણ થાય અને કોઈ મદદ ન મળી શકે ત્યારે બેહોશી પહલા

માંડ  ૧૦ સેકંડ જ હોય છે. આ સંજોગોમા ગભરાયા વિના ખૂબૂ જોરથી અને સતત

ખાસં વા નુ શરુ કરી દો.

દર વખતે ખાસંતાં પહલા ઊંડો સ્વાસ  લવો

 ખાસં વા􀈵 ું 􀓙􀈮ુ ં
તથા લબં ાણ􀈶વૂ 􀂽ક􀈵 ું હો􀉂 ું જોઈએ. છાતીમા ં ચ􀒭ટ􀂰લો કફ બહાર કાઢતી વખતે કર􀂎એ
છ􀂎એ તમે . 􀄖ાસ લેવા􀈵 ું અને ખાસં વા􀈵 ું દર બે સેક􀆛ડ􀂰 વારાફરતી થો􀆟યા િવના મદદ
આવી મળે ક􀂰 􀄳દય ફર􀂎થી િનયિમત ધબક􀈱 ું થયે􀉀 ું લાગે 􀆗યા ં 􀉅ધુ ી કર􀉂.ું 􀓙ડા
􀄖ાસથી ફ􀂰ફસામા ં ઑ􀂊􀆈સજન 􀌆વેશે છે અને ખાસં ી􀈵 ું હલન-ચલન 􀄳દયને સકં ોચી
લોહ􀂎 ફર􀈱 ું રાખે છે. વળ􀂎 ખાસં ીના સકં ોચનથી 􀄳દય પર આવ􀈱 ું દબાણ એના
સામા􀆛ય ધબકારા ફર􀂎થી શ􀄮 કરવામા ં મદદગાર થાય છે. આ ર􀂎તે હાટ􀂽ઍટ􀂭ક થયેલ
􀆥ય􀂊􀆈ત હો􀆨પીટલ પહ􀒭ચી શક􀂰. Ð