ઉદાર માણસ જીવે ત્યાં સુધી આનંદથી જીવે

અને કંજુસ આજીવન દૂઃખી રહે છે

– કૌસબિન ઈલ ખતીમ

આગળ આવવુ હોય તો અણગમતા કામો સૌ પહેલા પર લેવાની ટેવ પાડો….

 

 

Advertisements