માથે છાણાં થ્પાય તો પણ સહન કરવૂ એ સહનશીલતા નથી

એ તો મુંગા મુંગા ભાર વહેતા ને લથડિયાં ખાતા ગધેડાના ગુણ છે