ભુતપુર્વ રાસ્ટ્રપતિ અને આદ્ર્નીય ડો. અબ્દુલ કલામ ના વિચાર સપના એ નથી કે સુતા અવે સપના એ કે સુવા ના દે.