ભારત ની નવિ અણૂ સબ્મરિન ને શુ અરિહ્ન્ત નામ ઉચિત છે?

અરિહ્ન્ત = શત્રુ ને હણનારો

જો એજ નહિ હોય તો  શત્રુ તમને જીવતો નહિ મુકે.

અને અને લિધે દુનિઆ પ્રભુ નુ નામ તો લેશે.

Advertisements