શુવિચાર

પ્રેમ ની ગેરહાજરી હોઇ ત્યાજ ખુલાસા કરવા પડે અને માફી માગવી પડે

Advertisements